กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัทมา วาสสามัคคี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ แสงเดือน
ครู คศ.4

นางทองอยู่ มีมาก
ครู คศ.3

นางสาวปิยธิดา ล่อดงบัง
ครูผู้ช่วย

นางกฤษตยา ชุมประเสริฐ
ครู คศ.3