คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน