ความภาคภูมิใจของเราชาวอนุบาล
O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 1 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 4 คน
นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียน Gifted)
นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียน EP)