ความภาคภูมิใจของเราชาวอนุบาล
ผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
รายงานผลการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 1 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 4 คน
นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียน Gifted)
นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียน EP)