กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรำพึง แขมโค้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสถาพร แดงโสภา
ครู คศ.3

นางทิพาวรรณ เทพรักษ์
ครู คศ.3