กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพรพิมล ผสมมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธัชชัย วุฒิสุข
ครู คศ.1