กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธัชชัย วุฒิสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพิมล ผสมมี
ครูผู้ช่วย