กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทัดดาว ประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเทียมใจ โพพิจิต
ครู คศ.3

นางเพียงเพ็ญ จันทสุข
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ เฉลิมโชติ
ครู คศ.1

นายอรรถชัย รักหน้าที่
ครู คศ.1

นางสาวธนวรรณ ชมภูนุช
ครูผู้ช่วย

นางพิสมัย พรหมขำ
ครู คศ.3

นางพรรปพร พันธุ์ศิริ
ครู คศ.3

นางพรนิภา เที่ยนรุ่งเรืองแสง
ครู คศ.3

นางขวัญฟ้า แจ่มกระจ่าง
ครู คศ.1

นายสมจิต ผลิพืช
ครู คศ.3

นางวรรณา บุญชิต
ครู คศ.3

นางพิมพ์วรา ฉิมมา
ครู คศ.3

นางศิริรัชฎา เครือละม้าย
ครู คศ.2