กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอรรถชัย รักหน้าที่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเทียมใจ โพพิจิตร
ครู คศ.3

นายณัฐพงษ์ เฉลิมโชติ
ครู คศ.1

นางสาวทัดดาว ประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวธนวรรณ ชมภูนุช
ครู คศ.1

นางวรรณา บุญชิต
ครู คศ.3

นางพิมพ์วรา ฉิมมา
ครู คศ.3

นางศิริรัชฎา เครือละม้าย
ครู คศ.3