กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางคำรณ วชิราคำภรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายสุนีย์ พิทักษ์วีระกุล
ครู คศ.3

นางสาวโชติกานต์ โชติกุล
ครู คศ.1

นางสมนึก แก้วคง
ครู คศ.1

นายปัญญา พรานแม่น
ครูผู้ช่วย