กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์
ครู คศ.2

นางสาวเบญญาวรรณ วิวัฒนะ
ครู คศ.1