ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมระดับภาค การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2562