ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลนครนายก  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ        มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครนายก ทำให้นักเรียนในระดับปฐมวัย  ได้มีโอกาสทำกิจกรรมในการทดลองวิทยาศาสตร์  และจัดทำโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง