กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบัวเรศ พูลศรี
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นบุบผา
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ สุขนิคม
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร รอดเกตุกุล
ครู คศ.1

นางเพชรา สิทธิมาลากร
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ วงษ์พาสกลาง
ครู คศ.3

นางสาวรติกานต์ จันทร์งาม
ครูผู้ช่วย

นางมัณฑนา บำรุงจิตต์
ครู คศ.3

นางสาวสุทธาทิพย์ โกศลจิตร
ครู คศ.2

นางขนิษฐา อมรสังข์
ครู คศ.3

นางสุวรรณา สุขประเสร็ฐ
ครู คศ.3

นางสาวสุนันทา เผือกรักษา
ครู คศ.2

นางสาวศิริญญา ชิดกระโทก
ครูผู้ช่วย