กิจกรรมการประชุม อบรมฝ่ายวิชาการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสือสอนออนไลน์