กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัสพินิสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชุติมา เสนา
ครู คศ.2

นางสาวนารีนารถ กุลทัศน์
ครู คศ.1

นางสาวเรณู อนุกูล
ครู คศ.1

นางสาวกนกพิชญ์ อ่างทอง
ครู คศ.1

นางสาวศุภาพิชญ์ ชอบสุข
ครูผู้ช่วย