ปฐมวัย

นางสาวสมศรี วงษ์มณฑล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอรุณีย์ ขุนสุวรรณ
ครู คศ.3

นางมลฤดี ชัยดำรงค์ตระกูล
ครู คศ.3

นางปุณยวีย์ อ่อนทองคำไพศาล
ครู คศ.3

นางนฤมล ดิษยี่
ครู คศ.2

นางสาวเล็ก แซ่ซิ้ม
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา ธีระพิจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวณัฏยาภรณ์ ลามนต์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ถวิลการ
ครูผู้ช่วย

นางนัทวรรณ แสงเทศ
ครู คศ.1