ภาพกิจกรรมฝ่ายงานงบประมาณ
ภาพกิจกรรมฝ่ายงานงบประมาณ
กิจกรรมการมอบตัวนักเรียน
ภาพกิจกรรมฝ่ายงานงบประมาณ
ภาพกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน
ภาพกิจกรรมฝ่ายงานงบประมาณ
บรรยากาศรับมอบตัวนักเรียน
ภาพกิจกรรมฝ่ายงานงบประมาณ
ภาพการชำระค่าใช้จ่าย
ภาพกิจกรรมฝ่ายงานงบประมาณ
ภาพการชำระค่าใช้จ่าย