ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายงานพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48367
ใบสำคัญรับเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48273
รายการวัสดุที่ต้องการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 48567
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.72 KB 48566
ฝ่ายงานวิชาการ
>แบบคำร้องขอใบรับรอง ผ่าน google Forms 44237
>แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน ผ่าน google forms 44192
คู่มือวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48409
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.07 KB 48534
แบบคำร้องขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 48653
ฝ่ายงานบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาหลังทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 48510
แบบบันทึกการทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 48602
บันทึกข้อความขออนุญาตทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48459
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอซ่อมแซมฝ่ายอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 48460
ฝ่ายงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 48529
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.36 KB 48469
แบบฟอร์มขอใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 48458