ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายงานพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 48341
ใบสำคัญรับเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48244
รายการวัสดุที่ต้องการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 48542
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.72 KB 48558
ฝ่ายงานวิชาการ
>แบบคำร้องขอใบรับรอง ผ่าน google Forms 44207
>แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน ผ่าน google forms 44182
คู่มือวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 48398
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.07 KB 48523
แบบคำร้องขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 48611
ฝ่ายงานบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาหลังทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 48485
แบบบันทึกการทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 48578
บันทึกข้อความขออนุญาตทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48450
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอซ่อมแซมฝ่ายอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 48452
ฝ่ายงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 48516
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.36 KB 48461
แบบฟอร์มขอใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 48434