ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง describing people โดย ครูสรวดี 14 มิ.ย.64

https://youtu.be/33fZbO8-jFA

วิชาภาษาไทย ป.6 เรื่อง อักษรย่อ โดย ครูสุดารัตน์ และ ครูมัณฑนา 14 มิ.ย.64

https://www.youtube.com/watch?v=En8RcY_7VXE

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 14 มิ.ย.64

https://youtu.be/nnIXIDRx2Mk

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย ครูศุภาพิชญ์ 12 มิ.ย.64

https://www.youtube.com/watch?v=u9vWC3XaNGs

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 เรื่อง ศาสนากับการดำเนินชีวิต โดย ครูปัญญา 12 มิ.ย. 64

https://www.youtube.com/watch?v=x8hcioMHP20

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง introducing friends By Teacher Jane 12 มิ.ย.64

https://www.youtube.com/watch?v=eedQT12sj_8

วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย ครูปัญญา พรานแม่น 15 มิ.ย.64

https://youtu.be/Txq9PkQ1eZY

วิชาดนตรี นาฏศิลลป์ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดย ครูสถาพร และ ครูสุภวุฒิ 15 มิ.ย. 64

https://www.youtube.com/watch?v=rivu1xWrbXg

วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านบทร้อยแก้ว โดย ครูสุดารัตน์ กลิ่นบุปผา และครูมัณฑนา บำรุงจิตต์ 16 มิ.ย.64

https://youtu.be/mhCih5oeOlg

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ โดยครูทัดดาว ประเสริฐ 16 มิ.ย.64

https://youtu.be/rHWop_kNqeQ