ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แนะนำครูสายชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก

https://www.youtube.com/watch?v=hp-a-nP9KDo

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English grade4 clip1 โดย ครูปัทมา วาสสามัคคี ครูนงลักษณ์ แสงเดือน และ ครูรัชดาภรณ์ ศุกรปัณฑร วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64

https://www.youtube.com/watch?v=R1bWfjM3xeA

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 โดย ครูเทียมใจ โพพิจิตร และ ครูอรรถชัย รักหน้าที่ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=uHZiE8-tmSw

วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดย ครูชิดชนก เรืองฤทธิ์ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=NKS3l60TRF0

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English grade4 clip2 โดย ครูปัทมา วาสสามัคคี และ ครูรัชดาภรณ์ ศุกรปัณฑร วันพุธที่ 2 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=hWqF0sEuOWI

วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา โดย ครูชิดชนก เรืองฤทธิ์ วันพุธที่ 2 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=ylK2395kJkA

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลัก ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลัก โดย ครูเทียมใจ โพพิจิตร วันพุธที่ 2 มิ.ย. 64


http://วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ โดย ครูเทียมใจ โพพิจิตร วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English grade4 clip3 โดย ครูปัทมา วาสสามัคคี และ ครูรัชดาภรณ์ ศุกรปัณฑร วันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=q0gjIjJRn6o

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต Ep.1 โดย ครูกนกพิชญ์ อ่างทอง วันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=dWxfcN9Nku4

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนในรูปการกระจาย โดย ครูอรรถชัย รักหน้าที่ วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=b-Xfk2iYnG0

วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดย ครูชิดชนก เรืองฤทธิ์ วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=n458wz4QmYw

วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะ โดย ครูปรียานุช ทารีมุกข์ วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. 64


แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

https://forms.gle/SKkaVJNLmcohEEbi7

หนังสือเรียน บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

http://https://www.youtube.com/watch?v=lzgmECKO19w&t=44s

คลิปจาก Lipda Pola
วิทยาการคำนวณ EP10 เหตุผลเชิงตรรกะ Logical thinking(Computational thinking) อาบน้ำซีซ่า kids Coding

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English grade4 clip4 โดย ครูปัทมา วาสสามัคคี และ ครูรัชดาภรณ์ ศุกรปัณฑร วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=wtSgoUKfT8w

วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำที่ไม่มีตัวสะกด โดย ครูชิดชนก เรืองฤทธิ์ วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=8C2EiF9bLnA

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ โดย ครูเทียมใจ โพพิจิตร วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=MD1euQII_-E

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English grade4 clip5 โดย ครูปัทมา วาสสามัคคี และ ครูรัชดาภรณ์ ศุกรปัณฑร วันพุธที่ 9 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=XGK6Ohb-b_o

วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำที่มีตัวสะกด โดย ครูชิดชนก เรืองฤทธิ์ วันพุธที่ 9 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=MnogQblgMAU

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ep.2 โดย ครูกนกพิชญ์ อ่างทอง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=q8o9vm20E2M

วิชาภาษาไทย เรื่อง ข้อสอบ-เขียนตามคำบอก โดย ครูชิดชนก เรืองฤทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=30YlOuAdEP8

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Self - Introduction โดย ครูปัทมา วาสสามัคคี และ Teacher Maryjane R. Julio วันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=QvvyqBM_Vgc