ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 วันที่ 14 มิ.ย. 64
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 วันที่ 14 มิ.ย. 64

https://www.youtube.com/watch?v=dbMqlRikE7w
วิชาภาษาอังกฤษ บทที่ 1 เรื่อง รูปทรงต่างๆ วันที่ 14 มิ.ย. 64
วิชาภาษาอังกฤษ บทที่ 1 เรื่อง รูปทรงต่างๆ วันที่ 14 มิ.ย. 64


https://www.youtube.com/watch?v=eTs8BvlHSqU

วิชาศิลปะ เรื่อง รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่15 มิ.ย. 64
วิชาศิลปะ เรื่อง รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่15 มิ.ย. 64

https://m.youtube.com/watch?v=H-6UR31oIlk&feature=youtu.be
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ วันที่15 มิ.ย. 64
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง จากวันวานสู่วันพรุ่งนี้ วันที่15 มิ.ย. 64

https://m.youtube.com/watch?v=bmHrE2sywVY&feature=youtu.be   
  
และทำแบบทดสอบความรู้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvM0SeyeC6DfQSAo8cpFJ_ZcuJPVHgRcBjHgb_0faiYrjujw/viewform

วิชาวิทยาศาสตร์ ทบทวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 มิ.ย.64
วิชาวิทยาศาสตร์  ทบทวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 มิ.ย.64

https://m.youtube.com/watch?v=IMOGXuwF1hM&feature=youtu.be
เฉลยแบบฝึกหัดภาษาไทย หน้าที่ 1-3
เฉลยแบบฝึกหัดภาษาไทย หน้าที่ 1-3
https://m.youtube.com/watch?v=1cGrK3zk7XQ&feature=share
ภาษาไทย เรื่อง แนะนำตนเอง วันที่ 16 มิ.ย. 64
ภาษาไทย เรื่อง แนะนำตนเอง วันที่ 16 มิ.ย. 64
https://m.youtube.com/watch?v=EGvkiHf2390&feature=youtu.be#
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ หน้าที่ 1-2 แล้วทำแบบฝึกหัดต่อหน้าที่ 3-4
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ หน้าที่ 1-2 แล้วทำแบบฝึกหัดต่อหน้าที่ 3-4
https://m.youtube.com/watch?v=9Q5zZW0R13k&feature=youtu.be
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง colors วันที่ 16 มิ.ย. 64
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง colors วันที่ 16 มิ.ย. 64
https://m.youtube.com/watch?v=2S7Drk34L2M
วิชาการงานอาชีพ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว วันที่ 17 มิ.ย. 64
วิชาการงานอาชีพ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว วันที่ 17 มิ.ย. 64
https://m.youtube.com/watch?v=vk-j5A7Aht8&feature=youtu.be