ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย ป.1 บทที่ 1 ฉันและเธอ (การอ่านสะกดคำจากคำศัพท์อวัยวะภายนอก ) ครูศศิธร 14/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=YCqF9f0JSOw
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เรื่องจำนวนนับ 1-10 และ 0 คุณครูวิภาภรณ์ ดีเส็ง วันที่ 14/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=0HNpkEOi40c&t=163s
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=Oc9hJn4FmyA
วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 15/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=XHuNZhfzwiE
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ปฏิทิน คุณครูโชติกาญจน์ วันที่ 15/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=YAuhDSDN2mQ&t=37s
แบบทดสอบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoxAhAoKD5MXAQoyOk8fXxlPUBMF7RfkvN6H-l4JM-VZzDdQ/viewform?usp=sf_link

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เรื่อง ร่างกายของเรา คุณครูภัสพินิศา สุนทรชัยธัญศิริ วันที่ 15/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=7NVTuBV9A00&t=170s
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ1-10 และ 0 คุณครูวิภาภรณ์ ดีเส็ง วันที่16/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=ezTq9ikHDVs&t=33s
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง นิทานกุ๋งกิ๋ง วันที่ 16/06/64
https://youtu.be/YCq6NfvvA2o
วิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 16/06/64
https://youtu.be/Oc9hJn4FmyA
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา คุณครูธัชชัย 17/06/64
https://www.youtube.com/watch?v=y6BW9sEkfik