คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปุญญิสา พุทธไทย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฏพัชร มงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พราวฝัน สง่ารัตนพิมาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญาณัฐ ทรงเกตุกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปภาวรินทร์ ฉิมวัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อณัญญา นุริตมนต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.จารุวัฒน์ กินขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธันวา เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นภัสดล เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นภัสรวี เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6