ผู้บริหาร

นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/12/2018
ปรับปรุง 01/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 134787
Page Views 163537
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ทองหลาง บ้านนา
2 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) ทองหลาง บ้านนา
3 โรงเรียนบ้านคลอง 30 ทองหลาง บ้านนา
4 โรงเรียนตลาดสี่แยก ทองหลาง บ้านนา
5 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ทองหลาง บ้านนา
6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) บางอ้อ บ้านนา
7 โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) บางอ้อ บ้านนา
8 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา บ้านนา
9 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา บ้านนา
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) บ้านนา บ้านนา 037381824
11 โรงเรียนวัดทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) บ้านนา บ้านนา
13 โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา บ้านนา บ้านนา
14 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) บ้านนา บ้านนา
15 โรงเรียนบ้านคลอง 31 บ้านพริก บ้านนา
16 โรงเรียนวัดบ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
17 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
18 โรงเรียนบ้านชะวากยาว บ้านพริก บ้านนา
19 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านพริก บ้านนา
20 โรงเรียนบ้านคลอง 33 บ้านพริก บ้านนา
21 โรงเรียนวัดหนองคันจาม บ้านพริก บ้านนา
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) บ้านพร้าว บ้านนา
23 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) บ้านพร้าว บ้านนา 037382942
24 โรงเรียนวัดหนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
25 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
26 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา
27 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย พิกุลออก บ้านนา
28 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา
29 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ศรีกะอาง บ้านนา
30 โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ศรีกะอาง บ้านนา
31 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ศรีกะอาง บ้านนา
32 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ศรีกะอาง บ้านนา
33 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อาษา บ้านนา
34 โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย อาษา บ้านนา
35 โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา
36 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา 037331197
37 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา
38 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม บ้านนา
39 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา
40 โรงเรียนวัดโคกสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
41 โรงเรียนวัดแขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
42 โรงเรียนวัดเกาะกา ท่าเรือ ปากพลี
43 โรงเรียนวัดลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี
44 โรงเรียนวัดนาหินลาด นาหินลาด ปากพลี
45 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
46 โรงเรียนวัดท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี
47 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปากพลี ปากพลี
48 โรงเรียนวัดโพธิ์ ปากพลี ปากพลี
49 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ หนองแสง ปากพลี
50 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี
51 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี
52 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) เกาะหวาย ปากพลี
53 โรงเรียนบ้านดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี
54 โรงเรียนวันครู 2504 เกาะโพธิ์ ปากพลี
55 โรงเรียนวัดพรหมเพชร โคกกรวด ปากพลี 037389148
56 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ คลองใหญ่ องครักษ์
57 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ องครักษ์
58 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ คลองใหญ่ องครักษ์
59 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์
60 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ชุมพล องครักษ์
61 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ชุมพล องครักษ์
62 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) ชุมพล องครักษ์
63 โรงเรียนบ้านคลอง 14 ชุมพล องครักษ์
64 โรงเรียนบ้านคลอง 1 ทรายมูล องครักษ์
65 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ทรายมูล องครักษ์
66 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
67 โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 บางปลากด องครักษ์
68 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
69 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ บางลูกเสือ องครักษ์
70 โรงเรียนวัดอรุณรังษี บางลูกเสือ องครักษ์ 037613235
71 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ์
72 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บางสมบูรณ์ องครักษ์
73 โรงเรียนวัดเข็มทอง บางสมบูรณ์ องครักษ์
74 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง บางสมบูรณ์ องครักษ์
75 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ บางสมบูรณ์ องครักษ์
76 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ บางสมบูรณ์ องครักษ์
77 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) บึงศาล องครักษ์
78 โรงเรียนบ้านหัวหมอน บึงศาล องครักษ์
79 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) บึงศาล องครักษ์
80 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม พระอาจารย์ องครักษ์
81 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ พระอาจารย์ องครักษ์
82 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 พระอาจารย์ องครักษ์
83 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน พระอาจารย์ องครักษ์
84 โรงเรียนบ้านคลองหกวา พระอาจารย์ องครักษ์
85 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ศีรษะกระบือ องครักษ์
86 โรงเรียนบ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์
87 โรงเรียนบ้านคลอง 24 ศีรษะกระบือ องครักษ์
88 โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์
89 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
90 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
91 โรงเรียนบ้านคลอง 23 ศีรษะกระบือ องครักษ์
92 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์
93 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) องครักษ์ องครักษ์
94 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) องครักษ์ องครักษ์
95 โรงเรียนองครักษ์ องครักษ์ องครักษ์
96 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์
97 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน โพธิ์แทน องครักษ์
98 โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 โพธิ์แทน องครักษ์
99 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดพราหมณี เมืองนครนายก
100 โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ดงละคร เมืองนครนายก
101 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก
102 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ ดงละคร เมืองนครนายก
103 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ดงละคร เมืองนครนายก
104 โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล ดงละคร เมืองนครนายก
105 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนยอ เมืองนครนายก
106 โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ดอนยอ เมืองนครนายก
107 โรงเรียนบ้านชวดบัว ดอนยอ เมืองนครนายก
108 โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ดอนยอ เมืองนครนายก
109 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
110 โรงเรียนเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก
111 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก
112 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง เมืองนครนายก
113 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง เมืองนครนายก
114 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
115 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
116 โรงเรียนวัดกุฏิการาม(สามัคคีวิทยาคาร) ท่าทราย เมืองนครนายก
117 โรงเรียนวัดท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก
118 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก เมืองนครนายก
119 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก
120 โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพพ์ นครนายก เมืองนครนายก
121 โรงเรียนอนุบาลนครนายก นครนายก เมืองนครนายก 037-311296
122 โรงเรียนเหลียนหัว นครนายก เมืองนครนายก
123 โรงเรียนวัดวังไทร บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
124 โรงเรียนวัดวังตูม บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
125 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
126 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
127 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก
128 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
129 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก
130 โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก
131 โรงเรียนอนุบาลคุณากร พรหมณี เมืองนครนายก
132 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
133 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก
134 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี เมืองนครนายก
135 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก
136 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ วังกระโจม เมืองนครนายก
137 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง วังกระโจม เมืองนครนายก
138 โรงเรียนวัดบางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก
139 โรงเรียนวัดศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
140 โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
141 โรงเรียนวัดบางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก
142 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ศรีจุฬา เมืองนครนายก
143 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ศรีนาวา เมืองนครนายก ๐๓๗ - ๓๑๑๗๙๒
144 โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก
145 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก
146 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก
147 โรงเรียนสาริกา สาริกา เมืองนครนายก
148 โรงเรียนวังดอกไม้ สาริกา เมืองนครนายก
149 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สาริกา เมืองนครนายก
150 โรงเรียนหัวเขาแก้ว สาริกา เมืองนครนายก 0-3738-5230
151 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สาริกา เมืองนครนายก 037328374
152 โรงเรียนวัดพราหมณี สาริกา เมืองนครนายก
153 โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก
154 โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
155 โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
156 โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก
157 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก
158 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก 0-3731-3508
159 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม เขาพระ เมืองนครนายก
160 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) เขาพระ เมืองนครนายก 083-5972777