คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ป่าไพร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.หญิงวันทนา ปิยะพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางมัณฑนา บำรุงจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร พุ่มบุญฑริก
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมปอง เสนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พ.จ.ต.หญิงวัลยา จงใจเทศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพิษ คณฑา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติโพธิสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.อำนวย พึ่งทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนันชัย บุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวกุล เข็มนาค
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร ชูทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเฟื่องนภา รักษาศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก