ภาพกิจกรรม
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยินดี นักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ได้รับคัดเลือก ให้เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

                  เด็กหญิงณัฐธยาน์    ยินดี   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนอนุบาลนครนายก  ได้รับคัดเลือก    ให้เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 23  พฤศจิกายน  2562  ซึ่งคณะเดินทางประกอบด้วย  มล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี  ยุวทูต จำนวน 24 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน        ครูผู้ดูแล 6 คน   ตามโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบความดี     ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนให้ทำโครงการและกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมให้เรียนรู้ผ่านค่ายอบรม และให้มีการต่อยอด       ด้วยการเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ 

                  และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและคณะยุวทูตความดี บรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศบรูไน มอบของที่ระลึกให้แก่คณะ        มอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูและยุวทูตความดี พร้อมทั้งนำชมสถานเอกอัครราชทูต ก่อนเดินทางกลับ ยุวทูตความดี     ได้ขับร้องเพลงประสานเสียงให้เอกอัครราชทูตรับฟัง

                   และในห้วงการเยือนบรูไนครั้งนี้ คณะยุวทูตความดีได้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เอกอัครราชทูต      นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นาย Aliuddin bin Haji Abdul Rahman รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไน (Core Education) เยี่ยมเยียนโรงเรียนประถมศึกษา Lambak Kanan Primary School Jalan 49 โรงเรียนประถมศึกษา Haji Tarif Primary School โรงเรียนประถมศึกษา Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Primary School และเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาวิถีชีวิต ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจหลายแห่งในบรูไน ดารุสซาลาม

                  โดย  เด็กหญิงณัฐธยาน์   ยินดี   ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนยุวทูต ในการนำเสนอการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) ที่จัดแสดงพระราชประวัติ และของประกอบ           พระราชพิธีสำคัญของพระราชาธิบดีฮัสซานัลโบลเกียห์ สุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไน

 

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,20:57   อ่าน 255 ครั้ง