ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายงานพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 806
ใบสำคัญรับเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 795
รายการวัสดุที่ต้องการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 793
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.72 KB 838
ฝ่ายงานวิชาการ
คู่มือวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 785
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.07 KB 797
แบบคำร้องขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 809
ฝ่ายงานบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาหลังทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 803
แบบบันทึกการทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 800
บันทึกข้อความขออนุญาตทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 790
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอซ่อมแซมฝ่ายอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 799
ฝ่ายงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 796
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.36 KB 788
แบบฟอร์มขอใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 795