ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายงานพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 47
ใบสำคัญรับเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 42
รายการวัสดุที่ต้องการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 39
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74.89 KB 82
ฝ่ายงานวิชาการ
คู่มือวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 29
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.07 KB 43
แบบคำร้องขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 57
ฝ่ายงานบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาหลังทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 48
แบบบันทึกการทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 46
บันทึกข้อความขออนุญาตทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 36
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอซ่อมแซมฝ่ายอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 43
ฝ่ายงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 44
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.36 KB 35
แบบฟอร์มขอใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 40