ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายงานพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 1
ใบสำคัญรับเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 1
รายการวัสดุที่ต้องการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.7 KB 1
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74.89 KB 1
ฝ่ายงานวิชาการ
คำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.07 KB 1
แบบคำร้องขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 2
ฝ่ายงานบุคลากร
รายงานผลการพัฒนาหลังทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 1
แบบบันทึกการทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.29 KB 1
บันทึกข้อความขออนุญาตทำ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 1
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอซ่อมแซมฝ่ายอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 45.38 KB 1
ฝ่ายงานงบประมาณ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 2
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.36 KB 2
แบบฟอร์มขอใช้รถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 4