กิจกรรมฝ่ายวิชาการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์