(เริ่มนับตั้งแต่ 01/07/2554)
กล่องฝากข้อความ
ร่วมแสดงความคิดเห็น/ติชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A value is required.
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันที่  2 - 4 ตุลาคม  2556
วันที่
เวลา
วิชา
เวลา(นาที)
หมายเหตุ
พุธ
2  ต.ค. 56
8.40 น. - 9.10 น. คณิตศาสตร์  ฉบับที่  3 (อัตนัย)
30
 
9.15 น. - 10.15 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
พัก 15 นาที
10.30 น. - 11.00 น. สังคมศึกษา  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พักกลางวัน
12.30 น. - 13.00 น. ภาษาไทย  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
13.05 น. - 14.05 น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
พัก 20 นาที
14.25 น. - 15.25 น. สุขศึกษาและพลศึกษา
60
 
พฤหัสบดี
3  ต.ค. 56
8.40 น. - 9.40 น. คณิตศาสตร์  ฉบับที่  2 (ปรนัย)
60
 
พัก 15 นาที
9.55 น. - 10.55 น. ศิลปะ
60
 
11.00 น. - 11.30 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พักกลางวัน
12.30 น. - 13.30 น. ภาษาไทย  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
13.35 น. - 14.05 น. ประวัติศาสตร์  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พัก 20 นาที
14.25 น. - 15.25 น. สังคมศึกษา ฉบับที่ 1 (ปรนัย)
60
 
ศุกร์
4  ต.ค. 56
8.40 น. - 09.10 น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พัก 35 นาที
09.45 น. - 10.45 น. ประวัติศาสตร์  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
พักกลางวัน
12.30 น. - 13.30 น. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60
 
พัก 20 นาที
13.50 น. - 14.50 น. รายวิชาเพิ่มเติม
60
 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3
วันที่  2 - 4 ตุลาคม  2556
วันที่
เวลา
วิชา
เวลา(นาที)
หมายเหตุ
พุธ
2  ต.ค. 56
8.40 น. - 9.10 น. คณิตศาสตร์  ฉบับที่  3 (อัตนัย)
30
 
9.15 น. - 10.15 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
พัก 15 นาที
10.30 น. - 11.00 น. สังคมศึกษา  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พักกลางวัน
12.30 น. - 13.00 น. ภาษาไทย  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
13.05 น. - 14.05 น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
พฤหัสบดี
3  ต.ค. 56
8.40 น. - 9.40 น. คณิตศาสตร์  ฉบับที่  2 (ปรนัย)
60
 
พัก 15 นาที
9.55 น. - 10.55 น. ศิลปะ
60
 
11.00 น. - 11.30 น. วิทยาศาสตร์  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พักกลางวัน
12.30 น. - 13.30 น. ภาษาไทย  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
13.35 น. - 14.05 น. ประวัติศาสตร์  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พัก 20 นาที
14.25 น. - 15.25 น. สังคมศึกษา ฉบับที่ 1 (ปรนัย)
60
 
ศุกร์
4  ต.ค. 56
8.40 น. - 09.10 น. ภาษาอังกฤษ  ฉบับที่  2 (อัตนัย)
30
 
พัก 35 นาที
09.45 น. - 10.45 น. ประวัติศาสตร์  ฉบับที่  1 (ปรนัย)
60
 
พักกลางวัน
12.30 น. - 13.30 น. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60
 
พัก 20 นาที
13.50 น. - 14.50 น. สุขศึกษาและพลศึกษา
60
 
 
 
   
   
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  วันที่ 3-5 ตุลาคม 2555
  ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์ อ.บ้านนา
  - เดินทางไกล
  - เปิดกองลูกเสือ
  - เข้าฐานฝึกกลางวัน, กลางคืน
  - นันทนาการ รอบกองไฟ
  - ปิดกองลูกเสือ
 
   
   
กิจกรรม วันสุนทรภู่
  วันที่ 26 มิถุนายน 2555
  โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  โรงเรียนอนุบาลนครนายก
   
   
   
   
   
งาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
  วันที่ 19 มกราคม 2555
  โรงเรียนอนุบาลนครนายก
  - ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  - นิทรรศการวิชาการ
  - การแสดงจักรยานล้อเดียว
  - การประกวดร้องเพลง
   
 

สะเก็ดข่าว วันตำรวจไทย จ.นครนายก 13 ตุลาคม 2555

สะเก็ดข่าว - อึ้ง!! เด็กหญิงพูดขอบคุณตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
เด็กหญิง นวพร โคกกรวด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก